Przedszkole nr 17

Rada Rodziców

Email Drukuj PDF

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola nr 17 w Gnieźnie reprezentującym  rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

Kompetencje Rady Rodziców zawarte w Statucie

Przedszkola nr 17 w Gnieźnie

Rada Rodziców:

 • może występować do Organu Prowadzącego, Organu Nadzoru Pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych  źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,
 • może wnioskować, wspólnie z Radą Pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
 • może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 • deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela,
 • deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola,
 • szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzony przez zebranie ogólne.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca - Pani Anna Nowicka-Gadzińska       (grupa Biedronki)

Zastępca przewodniczącej – Pani Sylwia Nowaczyk ( grupa Muchomorki)

Skarbnik – Pani Agnieszka Skowrońska-Pućka           (grupa Pszczółki)

Sekretarz – Pani Sandra Cegielska                                (grupa Słoneczka)

Członek  - Pani Sylwia Wesołowska                              ( grupa Sowy)

 

W przedszkolu będą odbywały się konsultacje dla rodziców z przedstawicielami Rady Rodziców, o których będziemy Państwa informować.